Úvod

Webová stránka Knowledge Translation (KT) byla vyvinuta jako nástroj na podporu rozhodování, který chce zajistit snadnou, přehlednou a rychlou podporu lékařů a dalších zainteresovaných osob při orientaci v určitém klinickém problému. Tomuto účelu je přizpůsoben obsah i forma těchto stránek.

KT obsahuje přehled klíčových doporučení, která vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků, kladou si za cíl podpořit zvyšování kvality poskytované zdravotní péče. V důsledku toho není vhodné je používat jako právně závazné, protože se zabývá problematikou přirozeně variabilní s výskytem četných výjimek.

Za významná jsou považována ta klíčová doporučení, která jsou vysoce hodnocena z hlediska síly doporučení (viz Systémy hodnocení kvality důkazu) a mají jasný dopad na kvalitu a efektivitu poskytované péče.

Uvedená klíčová doporučení byla vytvořena jakou součást klinických standardů, které byly vyvíjeny podle metodologie vývoje Národní sady klinických standardů v rámci výzkumného úkolu podporovaného grantem Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č. 10650-3) „Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb“. Řešiteli tohoto grantu byli Národní referenční centrum a Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno.

Klinické standardy jsou vydávány ve čtyřech částech a to části odborné, technické, určené pro pacienty a přehled doporučení. Všechny doposud vydané části naleznete na https://kvalita.nrc.cz/standardy/.